Kategoria: Materiały

23 lutego 2023

9 nowych zawodów w szkolnictwie branżowym – rozporządzenie opublikowane

9 nowych zawodów w szkolnictwie branżowym – rozporządzenie opublikowane Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że w Dzienniku Ustaw z 26 stycznia 2023 roku poz. 183 opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Technik […]

14 października 2022

Branżowe Centra Umiejętności – projekt przygotowujący kadry dla polskiej gospodarki

Branżowe Centra Umiejętności to projekt mający na celu przygotowywanie kadr dla polskiej gospodarki.Będą one prowadziły działalność edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową oraz doradczo-promocyjną. BCU jako nowa instytucja będzie wspierała rozwój kształcenia zawodowego. Kształcenie branżowe i techniczne to szansa na przyszły rozwój zawodowy i zdobycie kompetencji cenionych na rynku pracy. Przedmiotem Konkursu jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 […]

5 października 2022

Wyjaśnienia Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące konieczności zmian w statutach i zgłoszeniach do ewidencji przez niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

30 czerwca 2022

Informacja Ministerstwa Edukacji i Nauki dotycząca danych dostępowych niezbędnych do obsługi systemu elektronicznego Profil Kierowcy Zawodowego

Ministerstwo Edukacji i Nauki na prośbę Ministerstwa Infrastruktury informuje, że szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie kierowca mechanik lub technik transportu drogowego, w celu uzyskania danych dostępowych do systemu elektronicznego Profil Kierowcy Zawodowego, powinny bezpośrednio wystąpić do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji […]

24 czerwca 2022

Modelowe programy nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych

Modelowe programy nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnił przykładowe programy nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych, opracowane w ramach Działania 2.14 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju 2014-2020.

14 czerwca 2022

Wydawanie opinii kuratora oświaty o spełnianiu przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego oraz niepubliczne centra kształcenia zawodowego warunków określonych w art. 168 ust. 7a ustawy Prawo oświatowe, ubiegających się o wpisanie do ewidencji

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 168 ust. 7a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) „Niepubliczna placówka albo centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, mogą zostać wpisane do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca tę placówkę albo centrum do ewidencji przedstawi […]

13 maja 2022

Zmiana rozporządzenia w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Szanowni Państwo, na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, w zakładce co robimy/oświata i wychowanie/szkolnictwo branżowe, zostało zamieszczone rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa barażowego.

29 kwietnia 2022

Konferencja Kuratorium Oświaty w Katowicach skierowana do dyrektorów branżowych szkół I stopnia – 28 kwietnia 2022 r.

Konferencja Kuratorium Oświaty w Katowicach skierowana do dyrektorów branżowych szkół I stopnia kształcących młodocianych pracowników oraz dyrektorów centrów kształcenia zawodowego i innych placówek/szkół organizujących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – 28 kwietnia 2022 r.